Download citation

Asteroseismology of white dwarf and sdB stars

EAS Publications Series, 17 (2005) 133-141
DOI: https://doi.org/10.1051/eas:2005107