Download citation

Stellar polarimetry with SPIN (Spectro-Polarimetric INterferometry)

EAS Publications Series, 9 (2003) 123
DOI: https://doi.org/10.1051/eas:2003094