Download citation

On Geometro-thermodynamics of Dilaton Black Holes

EAS Publications Series, 30 (2008) 279-283
DOI: https://doi.org/10.1051/eas:0830044