Download citation

Nano-JASMINE: use of AGIS for the next astrometric satellite

EAS Publications Series, 45 (2010) 135-140
DOI: https://doi.org/10.1051/eas/1045023