Download citation

Multimode Radiative beta Cephei and delta Cephei Models

EAS Publications Series, 38 (2009) 175-183
DOI: https://doi.org/10.1051/eas/0938019